INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO” informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych:
1. Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych A. Grabiec, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Prywatny Gabinet Lekarski AG, NIP: 9562292231, REGON:369192924 , w dalszej części zwany „Administratorem”. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące sposobu, celów lub zakresu przetwarzania danych osobowych przez Administratora lub pytania dotyczące przysługujących Ci uprawnień, możesz skontaktować się z Administratorem  drogą mailową na adres: mobilny.lekarz.rodzinny@gmail.com

 
2. RODO

RODO to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. RODO reguluje kwestie związane z przetwarzaniem danych
osobowych i ma zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r.  

3. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane w związku z prowadzoną działalnością leczniczą w celach zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania systemami i usługami
opieki zdrowotnej. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
– w zakresie Danych osobowych „zwykłych” – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, zgodnie z którym przetwarzanie jest zgodne z prawem, jeżeli jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, zgodnie z którym przetwarzanie jest zgodne z prawem, jeżeli jest niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia określonych działań przed zawarciem umowy.
– w zakresie danych osobowych o stanie zdrowia – na podstawie art. 9 ust. 2 lit h) RODO, zgodnie z którym przetwarzanie danych o stanie zdrowia jest
zgodne z prawem, jeżeli jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej.
– w zakresie dochodzenia roszczeń i obrony przed ewentualnymi roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora- art. 6 ust. 1 lit.
f RODO, którym jest obrona interesów i dbania o dobre imię

4. Obowiązek podania danych osobowych
Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i prawidłowego wykonania umowy lub rozpatrzenia wniesionego zapytania, skargi lub zgłoszenia. Niepodanie wymaganych danych osobowych może stanowić przeszkodę uniemożliwiającą zawarcie i realizację umowy oraz świadczenie usług przez Administratora. W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie
danych osobowych jest dobrowolne.
 
5. Informacje o odbiorcach danych osobowych
Twoje dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców danych: – osobom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów do udzielania świadczeń zdrowotnych; – dostawcom usług dla Administratora, zapewniającym odpowiednie rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające udzielenie i zamawianie świadczeń zdrowotnych (np. podmiotom zapewniającym serwis systemów IT i oprogramowania) – podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. – operatorowi płatności elektronicznych – PayPro SA, 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15, NIP 779-236-98-87, REGON 301345068. – operatorowi oprogramowania komputerowego służącego do obsługi działalności przychodni – LekSeek Polska Sp. z o.o. Sp.k., ul. Puławska 465, 02-844 Warszawa – podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do świadczenia przez Administratora usług medycznych (np. ZUS w przypadku wystawienia e-ZLA);A. Gra
6. Okresy przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności przez okres wynikający z ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta dotyczący przechowywania dokumentacji medycznej.

7. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Twoje dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji wywołujących dla Ciebie istotnych skutków.

 

8. Prawa osoby, której dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące
prawa:
– prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
– prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych,
– prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”),
– prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
– prawo do przenoszenia danych, w tym prawo do przenoszenia danych bezpośrednio do innego administratora danych,
– prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
Z powyższych uprawnień możesz skorzystać:
– przesyłając wniosek drogą mailową na adres: mobilny.lekarz.rodzinny@gmail.com
Zakres każdego z powyższych uprawnień oraz sytuacje, w których możesz z nich skorzystać, są określone przepisami prawa. Możliwość skorzystania z niektórych z powyższych uprawnień może być uzależniona m.in. od podstaw prawnych, celu lub sposobu ich przetwarzania.

9. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych 

W zakresie, w jakim udzielona została przez Ciebie zgoda na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Ci prawo do cofnięcia tej zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

10. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

W przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. 

11. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub organizacji międzynarodowych 

Administrator nie planuje przekazywać Twoich danych osobowych do podmiotów spoza EOG ani do organizacji międzynarodowych.