Polityka prywatności serwisu internetowego www.MobilnyLekarzRodzinny.com

Polityka prywatności określa zasady dotyczące sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych Użytkowników serwisu internetowego https://MobilnyLekarzRodzinny.com

A.K. Grabiec, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PGL AG, 87-100 Toruń, NIP 9562292231, REGON 369192924  przetwarza dane Użytkownika/ Pacjenta, które Użytkownik/Pacjent przekazał na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody. Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), mają charakter danych osobowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem Ochrony Danych (RODO), celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

W świetle powyższego pragnę poinformować, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest A. Grabiec prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PGL AG, 87-100 Toruń, NIP 9562292231, REGON 369192924
 2. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie za pośrednictwem poczty mailowej na adres: mobilny.lekarz.rodzinny@gmail.com
 3. Pani/Pana dane osobowe Administrator przetwarza w celu:
 • wykonania umowy dotyczącej świadczenia elektronicznej usług medycznej w związku z zawartą umową (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • obsługi Pani/Pana zapytań lub zgłoszeń,
 • zapewnienia przez właściwe podmioty usług i oprogramowania komputerowego wspomagającego zarządzanie Serwisem internetowym,
 • zapewnienie dostawy usług hosting poczty elektronicznej i strony internetowej,
 • nadzorowania działalności medycznej w zakresie świadczenia usług medycznych przez podmioty do tego uprawnione,
 • realizacji obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta przez podmioty do tego upoważnione,
 • w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia przez podmioty o których mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej,
 • realizacji obowiązku polegającego na rejestrze usług medycznych w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów,
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń, związanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • realizacji obowiązku prawnego związanego z księgowością i rachunkowością (art. 6 1 lit. C RODO),
 • wyrażenia zgody na otrzymywanie od Pani/Pana treści marketingowych dotyczących oferowanych przez Administratora usług przesyłanych drogą elektroniczną w formie wiadomości SMS oraz wiadomości e-mail na podstawie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • analizy sposobu korzystania i poruszania się przez Panią/Pana po Serwisie internetowym mobilinylekarzrodzinny.com, celem dostosowania strony do potrzeb i zachowania Użytkowników/Pacjenta
 1. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w oparciu o niezbędność przetwarzania do  celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem przetwarzania danych osobowych realizowanym przez Administratora jest całość obowiązków wynikających z umowy o świadczenie elektronicznej usługi medycznej w tym celów wymienionych w ustępie 3.
 2. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim zostały one udostępniane przez Panią/Pana.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, a w zakresie wyrażenia zgody na otrzymywanie od Pani/Pana treści marketingowych dotyczących oferowanych przez Administratora usług przesyłanych drogą elektroniczną w formie wiadomości SMS oraz wiadomości e-mail do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody. Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Panią/Pana zgody pozostaje zgodne z prawem.
 1. Pani/Pana dane osobowe Administrator będzie przekazywać:
 • dostawcy usług hostingowych i oprogramowania komputerowego wspomagającego zarządzanie,
 • podmiotowi zapewniającemu wsparci techniczne,
 • podmiotom nadzorującym działalność medyczną w zakresie świadczenia usług medycznych,
 • podmiotom współpracującym z Administratorem na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych, niezbędnych do zapewnienia bieżącego wsparcia i realizacji umowy o świadczenie elektronicznej usługi medycznej,
 • podmiotom upoważnione na podstawie przepisów ustawy z dnia 08 listopada 2011 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
 • podmiotom o których mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia,
 • podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów,
 • podmiotowi zapewniającemu usługi marketingowe,
 • dostawcy płatności,
 • podmiotowi zapewniającemu usługi prawne w przypadku konieczności ochrony praw przed ewentualnymi roszczeniami,
 • podmiotowi zapewniającemu usługi księgowości i rachunkowości,
 • podmiotowi zapewniającemu dostawę usługi,
 • podmiotowi umożliwiającemu działania analityczne na stronie,
 • sądom powszechnym, organom ścigania oraz innym podmiotom właściwym ze względu na przedmiot prowadzonej
 1. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
 • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, https://www.uodo.gov.pl/).
 1. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi
 2. Więcej na temat praw przysługujących Pani/Panu w związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, można uzyskać kontaktując się z Administratorem bezpośrednio.A