REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU MobilnyLekarzRodzinny.com

Definicje

 1. Usługodawca– PGL AG, 87-100 Toruń, NIP: 9562292231, REGON: 369192924, adres e-mail: mobilny.lekarz.rodzinny@gmail.com 

 2. Serwis– serwis internetowy Usługodawcy, prowadzony pod adresem internetowym MobilnyLekarzRodzinny.com 

 3. Usługa Telemedyczna– świadczenia zdrowotne wykonywane przez Usługodawcę na rzecz Pacjenta na odległość za pośrednictwem systemu teleinformatycznego bez bezpośredniego badania Pacjenta na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, 

 4. Wizyta Stacjonarna – usługa świadczona przez Usługodawcę do Pacjenta, mająca za przedmiot świadczenie zdrowotne w postaci konsultacji lekarskiej odbywającej się w trakcie stacjonarnej wizyty pacjenta w gabinecie lekarskim,
 5. Wizyta Domowa– usługa medyczna świadczona przez Usługodawcę na rzecz Pacjenta w miejscu zamieszkania Pacjenta. 

 6. Usługa Medyczna– Usługa Telemedyczna lub Wizyta Domowa 

 7. Pacjent – oznacza osobę fizyczną, która korzysta z Usług Medycznych 

 8. Formularz – formularze wywiadu zdrowotnego znajdujące się w Serwisie, 
umożliwiające realizację Usługi Medycznej. 

 9. Regulamin– niniejszy regulamin określający świadczenie Usługi Medycznej. 


Postanowienia ogólne

 1. Strona MobilnyLekarzRodzinny.com działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 

 2. W ramach Serwisu oferowane są Usługi Telemedyczne oraz Wizyty Domowe (razem- Usługi Medyczne) 

 3. Korzystanie przez Pacjentów z Usług Medycznych odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie; 

 4. Korzystanie z Usług Medycznych jest możliwe po akceptacji postanowień Regulaminu przez Pacjenta; 

 5. Dostępność Usług Medycznych zależy od indywidualnej dostępności Usługodawcy; 

 6. Usługi Medyczne świadczone są za pośrednictwem Serwisu po wypełnieniu Formularza oraz dokonaniu opłaty; 

 7. Opłata z tytułu Usług Medycznych jest zgodna z aktualnym cennikiem 
świadczenia usług;
 8. Korzystanie z Usług Medycznych przez Pacjenta jest równoznaczne z 
wyrażeniem zgody na to, by informacje i wypowiedzi przez niego udzielone, w ramach Usługi Medycznej z Usługodawcą, zostały umieszczone w jego dokumentacji medycznej; 

 9. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Serwisu, z uwagi na transmisję danych za pośrednictwem publicznej sieci Internet, wiąże się z zagrożeniem w postaci możliwości ingerencji nieupoważnionych osób trzecich w dane przesyłane między Usługodawcą a Pacjentem; 

 10. Pacjent zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich; 

 11. Pacjent zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym; 

 12. Pacjenta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. 


Wymagania techniczne korzystania z Serwisu

 1. W celu korzystania z Usług Medycznych, Pacjent musi posiadać: a) dostęp do urządzenia z możliwością połączenia z Internetem b) przeglądarkę internetową b) telefon komórkowy z aktywną kartą SIM c) aktywny adres e-mail d) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

Warunki zawierania i rozwiązywania umowy

 1. Umowa o świadczenie Usługi Medycznej zawierana jest na zasadach określonych w Regulaminie poprzez: a) wypełnienie wszystkich obowiązkowych pól Formularza. b) akceptację Regulaminu przez Pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego, c) dokonanie opłaty za Usługę Medyczną zgodnej z cennikiem. 

 2. Umowa o świadczenie Usługi Medycznej zostaje zawarta na czas wykonania Usługi Medycznej lub odmowy wykonania Usługi Medycznej; 

 3. Pacjent ma możliwość odstąpienia od umowy przed wykonaniem Usługi Medycznej na adres e-mail mobilny.lekarz.rodzinny@gmail.com. W wypadku odstąpienia Pacjenta od umowy, przed wykonaniem Usługi Medycznej, opłata (pomniejszona o koszty obsługi płatności przez operatora payU) zostanie zwrócona Pacjentowi w terminie 7 dni na rachunek bankowy Pacjenta, z którego dokonano opłaty.

Zasady korzystania z Usług Telemedycznych

 1. Usługi Telemedyczne skierowane są do osób w stanie stabilnym, bez zagrożenia życia. W przypadku stanów zagrożenia życia Pacjent powinien zgłosić się na Szpitalny Oddział Ratunkowy lub pogotowie ratunkowe, dzwoniąc pod numer alarmowy 112. 

 2. W celu skorzystania z Usługi Telemedycznej Pacjent lub przedstawiciel ustawowy Pacjenta wypełnia Formularz- wywiad zdrowotny dostępny w Serwisie. Pacjent zobowiązany jest do podania prawdziwych informacji i udzielenia wyczerpującej odpowiedzi na pytania zawarte w Formularzu. 

 3. Pacjent lub przedstawiciel ustawowy Pacjenta zobowiązany jest do wniesienia opłaty zgodnej z cennikiem w wysokości określonej w Serwisie. Opłata dokonywana jest poprzez zewnętrzny serwis payU.pl. Opłata jest kwotą brutto i obejmuje wszelkie podatki i koszty, chyba, że wskazano inaczej. 

 4. Warunkiem wykonania Usługi Telemedycznej jest uzupełnienie wszystkich obowiązkowych pól Formularza oraz uiszczenie opłaty; 

 5. Usługi Telemedyczne świadczone są w godzinach 8:00-23:00, w wyjątkowych przypadkach do godziny 00:00. 

 6. Po wypełnieniu Formularza i dokonaniu opłaty, Usługodawca skontaktuje się z Pacjentem zazwyczaj w ciągu 60 minut, maksymalnie do godziny 23:00 danego dnia. 

 7. W wypadku wątpliwości, co do danych wskazanych w Formularzu Usługodawca może podjąć próbę nawiązania kontaktu z Pacjentem lub jego przedstawicielem ustawowym, a także odmówić wykonania Usługi Telemedycznej. 

 8. Usługodawca może odmówić wykonania Usługi Telemedycznej w przypadku braku załączenia dokumentacji medycznej. 

 9. W przypadku braku możliwości realizacji Usługi Telemedycznej, Usługodawca zwróci Pacjentowi pieniądze za niewykonaną usługę. 

 10. Silne leki nasenne, uspokajające, przeciwbólowe nie są wystawiane bez aktualnej dokumentacji medycznej. W ramach Usługi Telemedycznej nie ma możliwości otrzymania recepty na leki o działaniu narkotycznym. 

 11. W ramach Usługi Telemedycznej w Serwisie nie ma możliwości uzyskania recepty na benzodiazepiny.
 12. W przypadku wątpliwości po konsultacji, Pacjentowi przysługuje możliwość bezpłatnego pytania w formie e-mail w ciągu 24h po zrealizowanej Usłudze Telemedycznej. 

 13. Informujemy, że przyjmowanie jakiegokolwiek leku, wiąże się z ryzykiem wystąpienia działań niepożądanych wyszczególnionych w charakterystyce produktu leczniczego jak i w nim nie wymienionym. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek działań niepożądanych Pacjent powinien niezwłocznie zgłosić się do lekarza pierwszego kontaktu lub Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej lub Szpitalnego Oddziału Ratunkowego lub zadzwonić się pod numer alarmowy 112 lub 999. 

 14. Informujemy, że przy przyjmowaniu jakichkolwiek leków, niezbędne są regularne, osobiste wizyty lekarskie, które nie mogą być zastąpione korzystaniem z Usług Telemedycznych Serwisu MobilnyLekarzRodzinny.com 

 15. Za szkody wynikające z podania przez Pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego nieprawdziwych lub nierzetelnych danych w Formularzu wywiadu zdrowotnego lub w trakcie konsultacji telefonicznej, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności. 


Zasady korzystania z Wizyt Domowych

 1. Wizyty Domowe skierowane są do osób w stanie stabilnym, bez zagrożenia życia. W przypadku stanów zagrożenia życia Pacjent powinien zgłosić się na Szpitalny Oddział Ratunkowy lub pogotowie ratunkowe, dzwoniąc pod numer alarmowy 112. 

 2. W celu skorzystania z Wizyty Domowej Pacjent lub przedstawiciel ustawowy Pacjenta wypełnia Formularz- wywiad zdrowotny dostępny w Serwisie. Pacjent zobowiązany jest do podania prawdziwych informacji i udzielenia wyczerpującej odpowiedzi na pytania zawarte w Formularzu. 

 3. Pacjent lub przedstawiciel ustawowy Pacjenta zobowiązany jest do
wniesienia opłaty zgodnej z cennikiem w wysokości określonej w Serwisie. Opłata dokonywana jest poprzez płatność gotówką podczas Wizyty Domowej lub przez zewnętrzny serwis payU.pl. Opłata jest kwotą brutto i obejmuje wszelkie podatki i koszty, chyba, że wskazano inaczej. 

 4. Wizyta Domowa odbywa się w godzinach 8:00-23:00. 

 5. Po wypełnieniu Formularza, Usługodawca skontaktuje się z Pacjentem w ciągu 120 minut oraz poda przybliżony czas realizacji Wizyty Domowej. 

 6. W przypadku braku możliwości zrealizowania Wizyty Domowej, po uprzednim 
opłaceniu przez Pacjenta usługi, Usługodawca zwróci poniesione przez Pacjenta 
koszty. 

 7. Za szkody wynikające z podania przez Pacjenta lub jego przedstawiciela 
ustawowego nieprawdziwych lub nierzetelnych danych w Formularzu wywiadu zdrowotnego lub w trakcie Wizyty Domowej, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.

Zasady korzystania z Wizyt Stacjonarnych

 1. Wizyta Stacjonarna obejmuje udzielenie świadczenia zdrowotnego w formie osobistego kontaktu Pacjenta z Lekarzem.
 2. MobilnyLekarzRodzinny.com udziela świadczeń zdrowotnych w formie Wizyt Stacjonarnych wyłącznie w wyznaczonych gabinetach lekarskich, które znajdują się w wybranych lokalizacjach.
 3. Rejestracja na Wizytę Stacjonarną odbywa się poprzez stronę MobilnyLekarzRodzinny.com
 4. Warunkiem dokonania rejestracji na Wizyte Stacjonarną jest:
  • Przejście przez proces rejestarcji i wypłenienie danych pacjenta oraz wstępny wywiad zdrowotny.
  • W przypadku dzieci od 1 roku życia do 18 roku życia rejestracje jest przeprowadzona przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka na dane dziecka
  • Zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu oraz jego zaakceptowanie
  • Zapoznanie się z obowiązkiem informacyjnym w zakresie przetwarzanie danych osobowych
  • Dokonanie płatności
 5. Umowa o udzielenie świadczenia w ramach Wizyty Stacjonarnej jest zawierana pod warunkiem spełnienia warunków wymienionych w ustępie 4 powyżej, po dokonaniu płatności.
 6. W celu dokonania rejestracji na Wizytę Stacjonarną Pacjent wybiera datę oraz godzinę, kiedy  chce odbyć Wizytę Stacjonarną. Następnie wypełnia formularz medyczny oraz własne dane osobowe lub dziecka. Na koniec procesu należy dokonać opłaty.
 7. Po dokonaniu rejestracji Pacjent otrzyma potwierdzenie rejestracji drogą mailową lub sms, na dane kontaktowe podane przy rejestracji.
 8. Pacjent ma obowiązek stawić się w celu odbycia Wizyty Stacjonarnej w wybranym miejscu oraz czasie. W przypadku gdy Pacjent nie stawi się Wizytę Stacjonarna we wskazanym dniu ciągu 15 minut od wybranej godziny, Lekarz ma prawo odmówić przyjęcia Pacjenta, a usługę uważa się za wykonaną i pobrana z tego tytułu opłata nie podlega zwrotowi.
 9. Pacjent może bezpłatnie odwołać Wizytę Stacjonarną najpóźniej na 1 godzinę zegarową przed umówionym terminem. W takim przypadku MobilnyLekarzRodzinny.com zwróci Pacjentowi całą uiszczona opłatę. W przypadku odwołania wizyty z mniejszym wyprzedzeniem, uiszczona opłata nie podlega zwrotowi.

Reklamacje

 1. Pacjentowi przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji. 

 2. Reklamacje należy składać e-mailem na adres mobilnylekarzrodzinny@gmail.com
 3. Reklamacja powinna zawierać dane pozwalające zidentyfikować Pacjenta, datę przeprowadzonej Usługi Medycznej, opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz wskazanie pożądanego przez Pacjenta sposobu rozwiązania problemu. 

 4. Reklamacja jest rozpatrywana niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od 
dnia otrzymania zgłoszenia reklamacji. 

 5. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane wymagają uzupełnienia, Usługodawca zwróci się do Pacjenta o uzupełnienie danych (przed rozpatrzeniem reklamacji). Czas udzielenia dodatkowych wyjaśnień zawiesza bieg terminu rozpatrzenia reklamacji. 


Własność intelektualna

 1. Wszystkie treści zamieszczone w Serwisie są własnością Serwisu MobilnyLekarzRodzinny.com i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 

 2. Jakiekolwiek wykorzystanie, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony MobilnyLekarzRodzinny.com stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną. 

 3. Postanowienia końcowe
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2023 r. 

 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa. 

 6. Usługodawcy przysługuje prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. O 
zmianie poinformuje w postaci informacji umieszczonej w Serwisie. 


Postanowienia nowego Regulaminu wiążą Pacjenta od momentu zaakceptowania jego postanowień.